sobota, 27 sierpnia 2016

28.08.2016 roku pogrzeb w 70 rocznicę mordu

Dwa pogrzeby.

Jutro na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym wspólny pogrzeb działaczy AK,
bohaterów konspiracji, zabitych w 1946 r.
Danuty Siedzikówny, ps. „Inka”
i Feliksa Selmanowicza, ps. „Zagończyk”


ppor. Feliks Selmanowicz, ps. „Zagończyk”
jako ochotnik uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.
W czasie II wojny był m.in. żołnierzem 3
oraz 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszko”,
gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy plutonu....Nie było i nie ma plugastwa, jakimi by okupanci Polski nie określali niezłomnych.środa, 24 sierpnia 2016

Położna w Polsce

Na stronie NFZ stoi jak byk:

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:

1. edukację w zakresie planowania rodziny;

2. opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;

3. opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;

4. opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;

5. wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta;

6. pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z Funduszem obejmuje powyższe świadczenie;

7. opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Pomijając już, co myślę o poszczególnych punktach tej opieki, zwłaszcza o punkcie 1 oraz o punkcie 7 (a swoją drogą to ciekawe, czy np. Anna Grodzka też jest objęta tą opieką?) to tak się zastawiam, czy bogaci Niemcy nie mają, aby podobnych uregulowań?
To taka refleksja po usłyszanym dzisiaj wyroku sądu niemieckiego w sprawie uprowadzenia polskiej rodzinie niemowlęcia.

niedziela, 14 sierpnia 2016

Cud nad Wisłą w Święto Matki Bożej Zielnej

W polskiej tradycji uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nazywa się Świętem Matki Bożej Zielnej lub Matką Bożą Zielną.Bitwa Warszawska w dniu 15 sierpnia 1920 roku zdecydowała o losach całego świata.
To było być albo nie być chrześcijańskiej Europy.

Po ludzku rzecz biorąc Polacy nie mieli szans na zwycięstwo, ale w sercach Polaków zwyciężyła wiara. Ksiądz Ignacy Jan Skorupka przedstawiony na obrazie Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą” jest stanem ducha całego narodu.
To nie przypadek tylko znak, że zwycięstwo dokonało się we Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
I bolszewicy zeznawali, że widzieli postać Matki Bożej, która płaszczem okrywała polskie oddziały.Gdyby Armia Czerwona przeszła po trupie Polski doszłaby do Niemiec,
Niemcy bardzo podatne na rewolucję zajęłaby bez walki.
Stworzyliby jedno wielkie państwo w stylu Euroazji Orwella.
Bezbożny totalitarny socjalizm w wydaniu bolszewickim.
Bezbożny totalitarny socjalizm w wydaniu niemieckim – nazistowski.
Zwróciły się ostatecznie 22 czerwca 1941 roku przeciwko sobie.Nie chcemy komuny, nie chcemy EU, nie chcemy sierpa i młota.My chcemy Boga


czwartek, 11 sierpnia 2016

Czym jest uchwała?

Hierarchię polskich aktów prawnych reguluje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
w Rozdziale III
ŹRÓDŁA PRAWA

Art. 87.
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:
Konstytucja,
ustawy,
ratyfikowane umowy międzynarodowe
oraz rozporządzenia.
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.
Art. 88.
1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.
2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.
3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych określa ustawa.
Art. 89.
1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:
1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,
3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,
4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.
2. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm.
3. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa ustawa.
Art. 90.
1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.
2. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125.
4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Art. 91.
1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.
Art. 92.
1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.
Art. 93.
1. Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty.
2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.
3. Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.
Art. 94.
Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

Posłowie PIS pod naciskiem z Ukrainy zrezygnowali z ustawy o 11 lipca.

Jaki los czeka tych, którzy najpierw dają nadzieję a następnie ją zabierają?

niedziela, 7 sierpnia 2016

Było się na wiecu wyborczym, to ma się fotki :-)

W tym samym dniu w Zakopanem był wiec wyborczy obecnego prezydenta, na którym nie byłam, ale pamiętam obietnice wyborcze.
W każdym razie w drugiej turze oddałam głos na obecnego prezydenta, bo w pierwszej turze od lat niezmiennie głosuję na pana, który obiecuje mi niskie podatki oraz ograniczenie administracji urzędniczej do niezbędnego minimum i wielu innych rzeczy, z którymi zapoznałam się czytając program partii.